Art. 38 vragen inzake voorschoolse opvang

Vandaag hebben Toine, Joyce en ikzelf namens de CDA fractie vragen ingediend inzake de voorschoolse opvangmogelijkheden die geboden worden met nieuwe financiering vanuit het Rijk.

Aan het college van B&W Kerkrade

 

Kerkrade, 30 mei 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO, voorschoolse opvang voor alle peuters

 

 

Geacht college,

 

Eind april werd definitief bekend dat minister Asscher 60 miljoen vrijmaakt om alle peuters van 2,5 tot 4 jaar de mogelijkheid te bieden twee dagdelen voorschoolse opvang in de zin van bezoek aan peuterspeelzaal of kinderdagverblijf te bezoeken. Hij richt zich hiermee specifiek op kinderen van wie een of beide ouders niet werken en op dit moment dus geen kinderopvangtoeslag ontvangen, of wie geen plaats kon krijgen bij voornoemde vormen van opvang. De eerste tranche van 10 miljoen wordt reeds in juli van dit jaar vrijgegeven.

 

Naar aanleiding van dit bericht heeft het CDA de volgende vragen:

  1. Hoe staat het op dit moment met de wachtlijsten, instroom en doorloop op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in onze gemeente?
  2. Op basis waarvan wordt de grootte van het bedrag berekend; op basis van het aantal peuterspeelzalen per gemeente, op basis van de grootte van de gemeente of op basis van het aantal peuters dat in aanmerking komt voor de twee gratis dagdelen?
  3. Hoeveel peuters verwacht u dat in de gemeente Kerkrade in aanmerking komen voor de middelen die door de minister beschikbaar worden gesteld en om welk bedrag gaat het dan?
  4. Is dit bedrag toereikend om al deze kinderen te kunnen bedienen? Zo niet, wat is er dan nog aanvullend nodig aan financiële middelen?
  5. Beschouwt het college deze regeling als een ‘open-eind’ regeling? Zo niet, is het college bereid om eventuele tekorten bij te financieren?
  6. Is er voldoende capaciteit binnen de huidige peuter- en kinderdagopvanggroepen om de nieuwe lichting peuters te kunnen bedienen? Zo nee, wat is er dan voor nodig om ook voor hen voldoende aanbod te genereren?
  7. Per wanneer is de gemeente Kerkrade van plan om de extra financiële middelen uit de eerste tranche van minister Asscher in te gaan zetten en op welke manier wil zij dit gaan doen?
  8. Kunt u ons inzicht geven in de meerjarenplanning in dit dossier en in hoe u een en ander in de praktijk gaat realiseren m.b.t. de volgende tranches?
  9. Hoe is/ wordt een en ander gecommuniceerd met de belanghebbenden zoals peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven en ouders?

 

Wij kijken uit naar een spoedige beantwoording gezien de termijn waarop de eerste tranche beschikbaar komt.

 

Namens de CDA-fractie,

 

 

Toine Hensgens,                                             Yannick Lataster,                                            Joyce Dahlmans,

Raadslid CDA Kerkrade                                 Raadslid CDA Kerkrade                                 Burgercommissielid                                                                                                                                                                     CDA Kerkrade