Beleidsplan Regionale arbeidsmarkt, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan tijdens de eerste termijn van de behandeling van het Regionale arbeidsmarkt beleidsplan.

Voorzitter,

Voordat ik de voorliggende beleidskaders inzake het regionale arbeidsmarktbeleid bespreek, zou ik graag van de gelegenheid gebruik maken om twee opmerkingen te maken n.a.v. de behandeling van dit onderwerp in de commissie Burgers en Samenleving in de afgelopen maand.

Tijdens deze commissievergadering heeft de CDA fractie met afgrijzen moeten constateren dat de vakwethouder inzake het arbeidsmarktbeleid, de heer Wiermans, onvoldoende op de hoogte is van de ontwikkelingen en de context waarin de arbeidsmarkt, en de daarin voortgaande decentralisatie van de Participatie Wet, zich beweegt. De onbekendheid met het rapport Van Geel en de ontbrekende kennis over de totstandkoming van de regionale arbeidsmarkt beleidskaders waren ronduit stuitend en geven niet het beeld dat de wethouder ook daadwerkelijk “in control” is. We
mogen toch hopelijk wel verwachten als burgers dat de belangen van onze gemeente voldoende te berde worden gebracht in de regionale bestuurlijke overleggen? Dat de wethouder een visie heeft op de verdere invulling van de Participatie Wet? En dat de wethouder inhoudelijk stuurt? Op dit moment, voorzitter, is het vertrouwen hierin, voor wat de CDA fractie betreft, flinterdun. Het was daarom ook niet voor niets dat het CDA tijdens de commissievergadering een gele kaart gaf aan de wethouder. Een kaart die we alleen in uitzonderlijke omstandigheden uitdelen en waarover wij niet
lichtzinnig denken. Het verbaasde ons des te meer dat hierop geen enkele reactie van het College kwam. We hopen snel, duidelijke verbeteringen te zien. Niet in het belang van de wethouder of de raad maar in het belang van onze inwoners.

Mijn tweede opmerking betreft een groot compliment aan het ambtelijk apparaat. Niet alleen was de decentralisatie sessie begin deze maand een zeer fijne en inspirerende bijeenkomst, ook de inhoudelijke sessie vorige week oversteeg op meerdere punten de verwachtingen van het CDA en gaf
een bijzondere mogelijkheid om diepte met elkaar op te zoeken, kennis te vergroten en gezamenlijk te ontdekken waar mogelijkheden zijn voor de verdere transformatie. Deze wijze van samenwerken kan het CDA alleen maar ondersteunen en we kijken met veel plezier uit naar het vervolg.

Voorzitter,

Dan het regionale arbeidsmarkt beleid. Het voorliggende beleidsplan is een plan op hoofdlijnen waarmee enkele afspraken worden gemaakt tussen de verschillende gemeentes om de vruchten van de samenwerking te plukken en de oogst in de toekomst te maximaliseren. Feitelijk wordt er vandaag
en besluit genomen over de diagnose en loonwaardebepaling in Parkstad verband, het werkgeversservicepunt en de aanpak van jeugdwerkeloosheid. Onderdelen waarbinnen de gemeenten op sommige onderdelen zelf nog keuzes moeten/mogen maken in de komend maand/maanden. Het samenwerken op Zuid Limburgse schaal en in Parkstad verband, dat middels deze kaders verder invulling krijgt, kan op de enthousiaste steun van het CDA rekenen. De arbeidsmarkt problematiek mag dan weliswaar op het bordje van iedere gemeente afzonderlijk terechtkomend, de echte oplossingen kunnen grotendeels alleen regionaal bereikt worden.

Arbeidsmarkt en de economie

Voorzitter,

Daar zit nu net ook de crux. Niet alleen hebben we te maken met een regio waar een te beperkt aanbod van werk is, maar ook een regio waar we te kampen hebben met een mismatch tussen het aangeboden werk en onze kwetsbare burgers die aan de kant staan. Een gebrek en een mismatch die
niet opgelost kunnen worden door beleidsplannen, loonwaarden systematiek of een werkgeversservicepunt. Een gebrek en een mismatch die alleen opgelost kunnen worden met werk. Meer werk kan er alleen maar voor zorgen dat significant meer mensen werken. Natuurlijk kan een
deel van de mensen, via allerlei regelingen wat werkzaamheden verrichten, maar uiteindelijk zijn nieuwe banen die aansluiten op de behoefte van onze inwoners de daadwerkelijke oplossing. Daarom zou dit beleidsplan niet een op zich zelf staand document moeten zijn maar integraal onderdeel moeten uitmaken van een visie en beleid voor de regionale economische ontwikkeling. Verweven in een de economische agenda voor de toekomst kunnen werkelijk slagen gemaakt worden voor onze burgers en voor de regionale economie. De afwezigheid van deze link of zelf maar het benoemen van deze context, is in de ogen van de CDA fractie een groot gemis. We roepen het College dan ook op om deze integrale benadering op te pakken en in regionaal verband op de agenda te zetten.

Arbeidsmarkt en de Euregio

Voorzitter,

Een aspect dat daar verder op voortborduurt, en ook node gemist wordt in dit beleidsplan, zijn mogelijkheden die in Euregionaal verband voor handen zijn. We liggen aan de grens met een van de meest sterke economische regio’s van Europa, we noemen ons als Zuid Limburg de poort naar Europa, als Kerkrade grenzen we zelfs meer aan Europa dan aan Nederland en toch wordt er in dit plan met geen woord gerept over de kansen die zich hier 2 kilometer verderop bevinden. Een potentieel aan arbeidsplaatsen dat, volgens sommige presentaties het potentieel van de Randstad zelfs overstijgt, wordt genegeerd. Voor de CDA fractie is dat moeilijk te begrijpen. Natuurlijk snappen we dat fiscale en arbeidstechnische verschillen in wet- en regelgeving een barrière vormen. Maar barrières zijn er om beslecht te worden. En hoewel het wijzigen van deze wet- en regelgeving geen taak van de gemeente of de regio is, zouden we op zijn minst de ambitie moeten uitspreken om het maximaal haalbare uit onze Euregionale ligging te halen. Ook hier roept de CDA fractie het College op om dit op te pakken en regionaal te bespreken.

Toegang en mantelzorg

Voorzitter,

Dan enkele opmerkingen t.a.v. de onderdelen die wel in het beleidsplan staan. Het organiseren van de toegang tot de verschillende regelingen in de Participatie Wet is een lokale aangelegenheid die in de komend maand/maanden verder ingevuld zal worden. In gezamenlijkheid met de overige decentralisaties zal zo dicht mogelijk bij de burger deze toegang georganiseerd worden. De CDA fractie ondersteund dit niet alleen maar wil het College op het hart drukken om, zoals we reeds aangegeven hebben in ons rapport: “Vertrouwen en Loslaten”, hierbij nadrukkelijk deinformele netwerken te betrekken. Zodoende kan een eerste aanzet tot het veranderen van de “mindset” vorm worden gegeven hetgeen de grootste uitdaging bij de decentralisaties zal zijn. Ook bij de Participatie Wet zal daarom een belangrijke rol weggelegd zijn voor vrijwilligers en mantelzorgers. Deze helden van vandaag moeten in aantallen groeien en mogen op de steun van de gemeente rekenen. De rol van de gemeente, en misschien wel van de regio, is hierbij van groot belang en zal spoedig een nadere invulling moeten krijgen. We kijken dan ook met smart uit naar de
invulling hiervan door het College en willen in de tussentijd nog opmerken dat mantelzorgers die tegen problemen aanlopen zich kunnen melden bij het meldpunt van CDA Tweede Kamerlid Mona Keizer op www.cda.nlmeldhet mona

Marktbewerkingsplan

Voorzitter

In de paragraaf over het werkgeversservicepunt wordt gesproken over een gezamenlijk marktbewerkingsplan op de schaal van Zuid Limburg. Hierbij worden harde targets gesteld aan de gemeente t.b.v. de invulling van dit plan en de gemeentelijke instrumenten die hierin meegenomen kunnen worden. Wanneer dit marktbewerkingsplan klaar moet zijn, welke targets er bepaald moeten worden en op welke wijze de gemeenten zelf de keuzes voor de instrumenten kunnen maken is de CDA fractie een raadsel. Aangezien het hier wel een aanpak betreft dat moet leiden tot een betere,
snellere en in omvang grotere plaatsing van onze inwoners, zouden we graag zo spoedig mogelijk een concept plan ontvangen ter bespreking in de commissie. Graag vernemen we van het College wat de stand van zaken is en wanneer we dit concept plan mogen ontvangen.

Afronding en voorstellen

Voorzitter, ik ga afronden.

Bij de behandeling van de vorige besluiten in het kader van de decentralisaties, heb ik namens de CDA fractie een tweetal concrete voorstellen gedaan. Voorstellen om als lokale politiek participatie niet alleen met de mond te belijden maar ook voorop te gaan, te faciliteren en het goede voorbeeld te geven. Destijds zijn deze voorstellen, mogelijk vanwege de lange vergadering, aan de aandacht ontsnapt. Daarom breng ik ze nu nogmaals te berde.

Voorstel 1 betreft een afspraak van de raad en College aan elkaar om minimaal 1 keer per jaar de handen uit de mouwen te steken en als vrijwilligers/mantelzorgers actief aan de slag te gaan in onze lokale samenleving. Dit om feeling te krijgen en te houden met de werkzaamheden die deze helden dagelijks uitvoeren.

Voorstel 2 betreft het vergroten van de betrokkenheid van onze inwoners. Laten we ieder kwartaal als raad gezamenlijk de wijken van onze stad in trekken. Om het gesprek aan te gaan met onze burgers en maatschappelijke instellingen, te luisteren en te inspireren. Door te tonen dat we ondanks
verschillende meningen ook gezamenlijk optrekken voor een betere toekomst voor onze stad

Voorzitter,

Tot zover de eerste termijn.