Besluitvorming voorstel Buitenring, inbreng tijdens raadsvergadering

Tijdens de Raadsvergadering van 17 december 2014 was de Buitenring geagendeerd. Hieronder de inbreng van de CDA-fractie uitgesproken door raadslid Peter Thomas.

De Buitenring houdt ons al meer dan 15 jaar bezig. Het is nu niet het moment om een uitvoerige terugblik te schetsen over het besluitvormingsproces van dit dossier. Feit is dat Kerkrade steeds geworsteld heeft met het klassieke dilemma tussen de belangen van de regio en die van de gemeente.

Feit is ook dat Kerkrade zich van het begin af aan voorstander heeft getoond om het regionale wegennet aan te passen teneinde de ontsluiting en bereikbaarheid van het stedelijke gebied van Parkstad te verbeteren.

Steeds weer heeft Kerkrade beargumenteerd waarom zij voor haar grondgebied, waar zij tenslotte verantwoordelijk voor is, een andere tracékeuze maakt.

Gedurende het gehele besluitvormingsproces is het CDA in Kerkrade consequent geweest in haar stellingname.

Een andere constatering is dat de beeldvorming naar buiten toe enigszins vertroebeld is waardoor het leek alsof de gemeente Kerkrade een notoire dwarsligger was en alle middelen aangreep om te vertragen danwel bezwaar te maken.

De feiten spreken evenwel voor zich:

1) Kerkrade heeft de bestuursconvenant getekend en haar verantwoordelijkheid genomen met diverse andere gemeenten in Parkstad terwijl hier nota bene sprake is van een Provinciale weg;

2) Kerkrade is haar financiële verplichtingen nagekomen en heeft deze afgedekt;

3) De gemeente is, terwijl ze nota bene gebiedsverantwoordelijke én medefinancier is, buiten spel gezet door de Crisis- en Herstelwet;

4) De gemeenteraad heeft onlangs nog zijn goede wil getoond door in te stemmen met de zgn No regretmaatregelen. Een benaming die al aangeeft dat Kerkrade huiverig is voor onomkeerbare stappen. Het was en is bij onze convenantspartners bekend, niet in de laatste plaats bij de Provincie, dat dit dossier zeer gevoelig ligt in Kerkrade en dat er een brede politieke eensgezindheid is t.a.v. dit dossier;

De gemeenteraad heeft na het debat in het voorjaar geen signaal afgegeven noch aan het college noch aan de Provincie, dat er verdere procedurestappen gezet moeten worden. En toch ligt er nu een voorstel dat volgens de wethouder een package deal is. Dus alles of niets, we kunnen enkel ja of nee zeggen tegen een onderhandelingsresultaat waarvoor de raad geen mandaat heeft afgegeven. Er wordt dus va banque gespeeld door de portefeuillehouder.

Hij presenteert een uitkomst van een onderhandelingsproces terwijl hij vorig jaar nog als raadslid zijn voorganger uitdrukkelijk ontraadde om maar in gesprek te gaan met de gedeputeerde laat staan te onderhandelen. Het blijft een weerbarstig dossier!

Daarbij komt dat het ook nog niet als een winstpunt gepresenteerd mag worden om de overige gemeenten niet op de tenen te trappen. Tegelijkertijd wordt echter in de commissie gesteld dat we onze zegeningen moeten tellen. Is het nu een verbetering van onze positie of is het een sigaar uit eigen doos?

De CDA-fractie heeft daarvoor in de commissie uitvoerig haar vragen over de diverse onderdelen van de deal aan de orde gesteld en komt tot de volgende

Conclusies:

– Het blijft wrang om te constateren dat er natuurcompensatie wordt geboden op Kerkraads grondgebied terwijl tegelijkertijd onze natuur, zoals in het Vauputsdal en de monumentale Platanenlaan aldaar, ingrijpend wordt aangetast.

– er is thans nog onduidelijkheid over de oplossingen voor de knelpunten van het onderliggende wegennet. De turborotonde nabij het kruispunt Voorterstraat-Stationsstraat wordt weliswaar door de Provincie ingericht maar de situatie bij het kruispunt Dentgenbachweg-steenweg-heiveldstraat is nog onduidelijk.

In dit verband vraagt de CDA-fractie met name uitdrukkelijk aandacht voor de verkeerssituatie bij de Rukkerweg. Het mag niet zo zijn dat na realisatie van de buitenring het vrachtverkeer nog een route via deze weg zoekt naar de Binnenring.

– daarnaast moeten wij erkennen dat de aanhouder wint en dat er toch verbeteringen mogelijk zijn gebleken t.o.v. oorspronkelijke plannen. Zo komen er fietspaden langs de Dentgenbachweg en kan de parkeerplaats van Gaia op eigen terrein worden gerealiseerd.

-De CDA fractie is zich daarnaast ook bewust dat het belang van een zorgvuldige voorbereiding van de start van werkzaamheden zwaar weegt.

Hierbij zijn wij overigens niet onder de indruk van het argument dat de gemeente schadeclaims kan verwachten indien vertraging in de uitvoering plaatsvindt als wij vandaag dit besluit niet zouden nemen. De Provincie heeft willens en wetens bijna 4 jaar geleden reeds aanbesteed terwijl er nog geen onherroepelijke uitspraak van de Raad van State lag. Dat is niet verwijtbaar aan de andere convenantspartners.

Wij zijn ons bewust van de nieuwe realiteit en zien dan ook niet de positie van Kerkrade verbeteren door steun te onthouden aan dit voorstel.

Van de andere kant moet wel helder zijn dat dit raadsbesluit niet in de nog lopende procedure bij de Raad van State tegen ons gebruikt kan worden.

Derhalve hebben wij mede een motie ingediend waarbij ons standpunt (“voor de Buitenring, maar tegen het tracé”) wordt herbevestigd.

Concluderend heeft de CDA-fractie een keuze moeten maken tussen het hoofd en het hart. Aangezien we onze bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg willen gaan heeft het hoofd zwaarder gewogen. Een zwaar hoofd schijnt nu eenmaal te horen bij dit dossier!