Persbericht: Yannick Lataster stopt als gemeenteraadslid!

Onderstaande brief is op 2 december 2016 verzonden aan de gemeenteraad en het college van B&W van Kerkrade: “Geachte leden van de gemeenteraad, voorzitter, Het zal niemand van u ontgaan zijn dat er sedert enige tijd controverse is ontstaan rondom mijn persoon. Controverse die ik niet wenselijk acht en waar ik niet om heb gevraagd […]

Enquêtecommissie WOZL!

De CDA fracties van de Parkstad gemeenten: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Onderbanken hebben in gezamenlijkheid aangegeven een nader onderzoek te willen instellen naar het gehele proces rondom de uitspraak en het onderhandelingsresultaat inzake de ontslagen CAO medewerkers van Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL). Nu het dossier afgesloten is en de gezamenlijke gemeenten aan de […]

Medewerkers in de spotlights

Een ‘uit de hand gelopen hobby’, die sedert twee decennia een belangrijk onderdeel vormt binnen het economische leven in Kerkrade. Highlite International! De Europese marktleider in licht, geluid en beeld producten voor de entertainment industrie in de meest brede zin van het woord. Hoewel al meerdere keren verhuist binnen de gemeentegrenzen, heeft Highlite alweer enkele […]

Vragenuur: Extra middelen Huishoudelijke Hulp

Met de decentralisaties van 1 januari jl. heeft de rijksoverheid niet alleen taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeente. Ook zijn er flinke bezuinigingen doorgevoerd waarbij de bezuiniging op de hulp bij het huishouden, – 40 %, een grote weerslag kennen op zowel het aanbod van deze ondersteuning als ook op de werkgelegenheid. Om de […]

Stem Waterbelang Parkstad. Lijst 1 nummer 6

Op 18 maart van dit jaar vinden er verkiezingen plaats. Niet alleen de Provinciale Staten worden gekozen maar ook de leden van het bestuur van de waterschappen zijn verkiesbaar. Voor de regio Zuid Limburg is dat het waterschap: “Roer en Overmaas”. Waterschappen voeren een belangrijke taak uit in de waterhuishouding van het betreffende gebied. Vaak […]

Centrumplan Kerkrade kan verder!

Nadat in het najaar van 2014 de ontwikkeling van het centrumplan van Kerkrade was gestagneerd als gevolg van de aanklacht tegen de heer Van Pol en de problemen omtrent de financiering, heeft in de afgelopen weken koortsachtig overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, VolkerWessels, Van Pol beheer, Wyckerveste en de Provincie Limburg. Vandaag werd bekend dat […]

Art. 38 vragen inzake dossier familie Smeets

Het komt niet vaak voor dat leden van de gemeenteraad zich bezighouden met individuele casussen van burgers. Dit komt voort uit de verantwoordelijkheid die een gemeenteraad heeft om de kader stellende rol en de controlerende rol op hoofdlijnen uit te oefenen. Individuele casussen behoren tot het uitvoerende domein en zijn daarmee de verantwoordelijkheid van het […]

CDA vraagt uitsel van besluitvorming over toekomst WOZL na verontrustende berichten van de cliëntenraad

Namens de CDA fractie heb ik vanavond tijdens de raadsvergadering de gemeenteraad verzocht om het akkoordstuk, inzake de toekomst van de WOZL, door te schuiven naar de commissie B&S van 3 februari. Aanleiding hiervoor was het contact eerder die avond tussen mijzelf en een lid van de cliëntenraad over de zorgen die zij hadden t.a.v. […]

“Belofte maakt schuld” vervolg art. 38 vragen Huisvesting Reuma Patiënten Vereniging Kerkrade

Tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving (B&S) gisteren, was een van de agendapunten de beantwoording van de art. 38 vragen inzake de huisvesting van de Reuma Patiënten Vereniging Kerkrade (RPVK). Deze art. 38 vragen, u kunt ze hier nalezen, heb ik enkele maanden geleden gesteld aan het college van B&W om meer helderheid te krijgen […]