CDA fractie informeert naar voortgang Jeugdzorg

Namens de CDA-fractie heb ik schriftelijk art. 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over de voortgang en extra gelden voor de Jeugdzorg. Hieronder integraal de vragen:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Nu de datum van 1 januari 2015 zeer dichtbij komt en de gemeenten op het punt staan de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg op zich te nemen, neemt ook de ongerustheid toe of in de nog resterende tijd alle besluiten, contracten en afspraken gemaakt kunnen worden. Regelmatig verschijnen er berichten in de media waarin de spreekwoordelijke alarmbellen worden geluid. Recentelijk nog hebben verschillende instellingen, in met name Midden- en Noord-Limburg, laten weten in de knel te geraken vanwege de voortdurende onduidelijkheid.

Staatssecretaris Van Rijn heeft hierop gereageerd door aan te geven dat hij zal ingrijpen op het moment dat op 1 december nog niet alle afspraken/contracten vastliggen en dat hij daarnaast nog een bedrag van 200 miljoen heeft om zorginstellingen die in de problemen dreigen te komen te ondersteunen.

Hoewel de alarmbellen vooral in Midden- en Noord-Limburg klinken, bereiken de CDA fractie ook geluiden dat er nog onvoldoende duidelijkheid is voor zorgaanbieders in onze eigen stad. Aangezien de datum van 1 december zeer nabij is, zouden we deze vragen graag beantwoord zien tijdens de raadsvergadering van 26 november 2014 volgens de procedure RvO artikel 39: Inlichtingen.

1. Hoe ver is het College gevorderd m.b.t. het sluiten van contracten met verschillende aanbieders van jeugdzorg? Met welke instellingen zijn contracten/afspraken gemaakt en met welke instellingen lopen de gesprekken nog?

2. Verwacht het College voor 1 december alle contracten en afspraken gemaakt te hebben t.b.v. de uitvoer van jeugdzorgtaken? Zo nee, welke zullen pas na 1 december worden gesloten?

3. Is er al meer duidelijkheid m.b.t. de aantallen cliënten die gebruik gaan maken van de jeugdzorg in Kerkrade? Zo ja, kan de gemeenteraad dan een overzicht van de meest recente cijfers ontvangen?

De CDA fractie begrijpt dat met de, door het huidige VVD-PvdA kabinet, opgelegde draconische bezuinigingen, het niet mogelijk zal zijn iedere zorgaanbieder voldoende werk te doen toekomen. Voor de CDA fractie is het echter van groot belang dat er voldoende keuzevrijheid blijft voor cliënten met name daar waar het de lichtere zorg betreft. Voldoende keuzevrijheid waarborgt ook een juiste prijs – kwaliteitsverhouding die juist nu zo noodzakelijk is in deze tijd van bezuinigingen. Een bijkomend aspect is de werkgelegenheid in de sector en de negatieve uitwerking die deze bezuinigingen ook op dit onderdeel kunnen hebben.

4. Krijgt het College momenteel veel meldingen van zorgaanbieders die verwachten “kopje onder te gaan”? Zo ja, om hoeveel meldingen gaat het, wat is de mogelijke impact hiervan op het aanbod  en hoeveel arbeidsplaatsen staan mogelijk op het spel?

5. Is het college bekend met de extra 200 miljoen van Staatsecretaris van Rijn? Zo ja, heeft het College al enig zicht op de wijze van inzetten en eventueel gemeentelijk beleid?

In afwachting van uw beantwoording, verblijf ik namens de CDA fractie Kerkrade,

Met hartelijke groet,

Yannick Lataster

Raadslid