Enquêtecommissie WOZL!

De CDA fracties van de Parkstad gemeenten: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Onderbanken hebben in gezamenlijkheid aangegeven een nader onderzoek te willen instellen naar het gehele proces rondom de uitspraak en het onderhandelingsresultaat inzake de ontslagen CAO medewerkers van Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL). Nu het dossier afgesloten is en de gezamenlijke gemeenten aan de lat staan voor een bedrag van 5.6 miljoen euro, is het van groot belang om de lessen te leren uit deze zeer nadelige situatie. “Dit mag nooit meer voorkomen” aldus Yannick Lataster namens de gezamenlijke CDA fracties die aangeven gebruik te gaan maken van het recht op enquête. “Alleen een enquêtecommissie is bevoegd om geheimhouding te doorbreken en betrokkenen en deskundigen onder ede te kunnen horen. Dit is noodzakelijk om in dit dossier aan adequate waarheidsvinding te kunnen doen”. Het instellen van een enquêtecommissie is een bevoegdheid van iedere gemeenteraad afzonderlijk. De wens is echter om vervolgens met de gemeenteraden die dit besluit nemen om te kijken naar de mogelijkheden om verder gezamenlijk op te trekken. Zo kun je van de kwaliteiten van iedere gemeenteraad gebruik maken en vergroot je de legitimatie van het onderzoek.

De belangrijkste doestelling van de gezamenlijke CDA fracties is om lessen te leren voor de toekomst. “Onze gemeenten zijn in meerdere gemeenschappelijke regelingen met elkaar verbonden. Mochten er problemen veroorzaakt worden door de onderlinge werkwijze dan is het belangrijk dit te onderkennen en op te pakken”. Een andere belangrijke doelstelling is de controle op het onderhandelingsproces met de ontslagen CAO medewerkers. Destijds hebben vrijwel alle gemeenteraden hun afkeer uitgesproken over werkwijze zoals gehanteerd bij de ontslag procedure. “Nu hebben deze mensen, onder geheimhouding, moeten onderhandelen met WOZL hetgeen ons als controlerende macht verhinderd om te controleren of deze werkwijze wel correct is verlopen”. Een laatste doelstelling is de wens om op een juiste wijze verantwoording te kunnen afleggen voor de tegenvaller van 5.6 miljoen euro. “Als er fouten worden gemaakt is het goed om deze te erkennen en te communiceren waardoor er wel helderheid wordt verschaft”. Dat een groot deel van de destijds betrokken bestuurders nu niet meer actief is, hoeft geen obstakel te zijn. “De intentie die wij als CDA fracties hebben is om lering te trekken uit deze geschiedenis om in de toekomst dergelijke situaties te voorkomen”.