Huisvestingsplan Primair en Speciaal onderwijs, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder kunt u mijn inbreng lezen die ik gehouden heb tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2015. Het betreft het onderwerp Huisvesting van Primair en Speciaal onderwijs. Een onderwerp dat gezien mijn betrokkenheid bij ‘Red College Rolduc’ en ‘Red Locatie Holz’ altijd een bijzondere interesse heeft. Mocht u de inbreng willen bekijken, klik dan hier voor het videofragment.

“Voorzitter,

Onderwijshuisvesting en Kerkrade. Niet altijd een hele gelukkige combinatie zoals het verleden ons meermaals heeft laten merken. Of het nu gaat om het verdwijnen van College Rolduc, de problemen van de Campus of het verplaatsen van onderwijssoorten, Kerkrade heeft de laatste jaren middels het klappen van de zweep enkele harde lessen geleerd. Maar niet alleen Kerkrade, voorzitter, ook ikzelf heb, als voormalig initiator van Red College Rolduc en Red locatie Holz, een aantal bijzondere ervaringen gehad daar waar het onderwijshuisvesting betreft. Sterker nog, het is onderwijshuisvesting waardoor ik uiteindelijk in de politiek verzeild ben geraakt en u allen mij nu achter het spreekgestoelte ziet staan.

Het mag dan ook voor zich spreken dat bij de agendering van het onderwerp onderwijshuisvesting de spreekwoordelijke oren rechtop gaan staan en waakzaamheid geboden is. Echter in het hier voorliggende voorstel is dit uiteindelijk niet nodig gebleken. Sterker nog, het voorliggende voorstel is op vrijwel alle onderdelen een voorbeeld. Een voorbeeld van een gezamenlijk resultaat, een co-creatie tussen de gemeente en een onderwijsstichting. Een voorbeeld van een, op een inhoudelijke visie gebaseerde, strategie. Een voorbeeld van ‘hoe het ook kan’ en hoe het volgens de CDA fractie ook zou moeten. Graag complimenteren we zowel Movare als ook de gemeente met dit resultaat. Dat overigens niet betekent dat we als CDA fractie niet nog een drietal gedachten willen meegeven naar de toekomst toe.

Voorzitter,

Te beginnen met het enige vlekje dat dit plan, of beter gezegd het proces van de totstandkoming van dit plan, heeft. Zoals reeds in het begin benoemd heeft de gemeente ervaren op welke wijze de totstandkoming van een visie op onderwijshuisvesting niet moet plaatsvinden. Een groot gemis destijds en ook nu is de betrokkenheid van ouders en leerlingen. Ook bij de totstandkoming van deze strategie zijn beide doelgroepen niet benaderd en hebben niet kunnen participeren. De belangrijkste doelgroepen zijn daarmee niet gehoord terwijl juist daar de grootste belangen liggen. In de optiek van de CDA fractie is dit een gemiste kans. Juist in de huidige tijd waarin wij van de samenleving verwachten dat ze meer gaan participeren, moeten we als overheid en overheidsinstellingen de deuren wagenwijd openzetten. Niet bang zijn voor de gedachten en gevoelens in de samenleving maar juist gebruik maken van de kennis, expertise en betrokkenheid die ook in Kerkrade rijkelijk aanwezig is. Het proces wordt er niet altijd makkelijker op maar wel veel waardevoller en zorgt vanaf het begin voor een goed draagvlak. Een gemiste kans die overigens nog deels kan worden ingevuld bij de verdere uitwerking en de totstandkoming van toekomstige raadsvoorstellen die volgen uit deze strategie. We sporen Movare en de gemeente dan ook aan om hier actief mee aan de slag te gaan.

Voorzitter,

Onze tweede gedachte betreft de visie op onderwijs zoals deze is geschetst in dit strategiedocument. In deze visie wordt tot vreugde van de CDA fractie gesproken over de ‘sociaal-maatschappelijke betrokkenheid’ van het onderwijs bij de directe omgeving. Interactie tussen het onderwijs en de wijk, om een levensbrede vorming mogelijk te maken, spreekt zeer aan en grijpt ook in op het reeds eerder benoemde aspect burgerparticipatie. De CDA fractie wil dan ook graag extra aandacht vragen voor de samenwerking met de verenigingen in de wijk en de daaruit volgende onderwijs mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is het aspect muziekonderwijs. Muziekonderwijs, zo wordt telkens weer aangetoond, is van enorme waarde voor de ontwikkeling van een kind. Het ondersteund de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kinderbrein en is om die reden alleen al een welkome aanvulling op het curriculum. Daarnaast zorgt vroegtijdige aandacht voor muziekonderwijs ook voor een grotere, muzikale interesse op latere leeftijd, waarmee de toekomst van onze verenigingen en Kerkrade als klankstad, een stimulans krijgen en een wederzijde inspanning rechtvaardigen. Het mes snijdt in dit geval aan meerdere kanten en verdient vanuit onze fractie een warme aanbeveling.

Voorzitter,

Onze derde gedachte betreft een zorg die wij als fractie graag willen delen. Het gepresenteerde concept van de Integrale Kind Centra is vanuit aspecten als vastgoed, bereikbaarheid, zichtbaarheid een begrijpelijk en toe te juichen ontwikkeling. Er kleeft echter ook het risico aan. Een risico dat IKC’s verworden tot IKF’s, Integrale Kind Fabrieken waar aan balie A het kind om half acht kan worden afgegeven en waar aan balie Z het kind om zes uur weer kan worden opgehaald. Hoewel dit zeker een bepaalde efficiency zal hebben, verstoord het een belangrijke aspect van ouder betrokkenheid. Als CDA zijn we er altijd al van overtuigd geweest dat het opgroeien van een kind gebaat is bij een stabiele en betrokken gezinssituatie. Het kan in onze optiek dan ook niet de bedoeling zijn dat Integrale Kind Centra hier een verstorend effect op hebben. We vragen daarom ook extra aandacht voor het aspect ouderbetrokkenheid een constante waakzaamheid dat dit ook goed geborgd is.

Voorzitter,

De CDA fractie gaat akkoord met het voorliggende voorstel en we vernemen graag of, en zo ja op welke manier, het college aan de slag gaat met onze gedachten.

Tot zover de eerste termijn.”

Yannick Lataster

Wilt u het gehele debat zien? Klik dan hier.