Verslag commissie B&S 12-05-2015

De agenda van de commissievergadering Burgers en Samenleving (B&S) bestond deze maand uit ‘slechts’ een drietal bespreekstukken. Het laatste bespreekstuk, de nadere invulling van de regeling compensatie eigen risico (CER) is uiteindelijk nog van de agenda verwijderd aangezien er geen onderliggend besluit was meegestuurd. Er kon deze maand dus geen besluit over genomen worden en vandaar is besloten om dat volgende maand samen te pakken met de besluitvorming. Zo bleven er uiteindelijk nog het Integraal huisvestingsplan Primair (IHP) en Speciaal onderwijs Kerkrade 2014-2026 en de ontwerpbegroting van de Kredietbank Limburg over.

IHP
Het IHP is een indicatief strategisch plan en dit betekent dat er weliswaar een richting wordt vastgesteld middels het te nemen besluit maar dat daarmee niet alle stappen vastgelegd zijn. Afwijkende keuzes gedurende het traject blijven mogelijk waardoor er flexibel ingespeeld kan worden op de behoeften, actuele situatie en politieke realiteit van dat moment. De opstelling van het IHP heeft plaatsgevonden tussen onderwijsinstelling Movare en de gemeente Kerkrade en begint met een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs. Deze samenwerking is gekozen vanwege de verschillende verantwoordelijkheden (onderwijs, huisvesting en huisvestingsonderhoud) die zowel de gemeente als Movare dragen. Een belangrijke keuze die in dit plan wordt gemaakt is de keuze voor de realisatie van het Integraal Kind Centrum (IKC). Hiermee wordt een clustering bedoeld van kind gerelateerde instellingen en organisaties rondom een school. Dit betekent niet altijd een fysieke clustering maar duidt veel meer op een innige samenwerking tussen school, voor- en naschoolse opvang, jeugdzorg etc. De besluitvorming over dit plan zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering op 27 mei. Tijdens deze vergadering zal ook duidelijk worden welk definitief besluit de politiek neemt aangezien het geagendeerd is als een bespreekstuk.

Ontwerpbegroting Kredietbank Limburg
De Kredietbank Limburg is een instelling die voorkomt uit een gemeenschappelijke regeling (GR) tussen verschillende gemeenten in Limburg. Een GR constructie bestaat om bepaalde uitvoeringstaken gezamenlijk uit te voeren waardoor kosten in de hand gehouden kunnen worden. De Kredietbank Limburg is belast met het uitvoeren van taken zoals budgetbeheer, beschermingsbewind en kredietverlening/kredietbeheer voor de verschillende gemeenten. Middels uitvoeringsovereenkomsten worden ieder jaar opnieuw bepaalt welke diensten een gemeente voor het daaropvolgende jaar wil afnemen. Aangezien het een uitvoeringsorganisaties van meerdere gemeenten betreft, bestaat de verplichting om de ontwerpbegroting aan iedere gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming. T.a.v. de begroting voor 2016 is er voor Kerkrade een wijziging doorgevoerd aangezien de gemeente heeft besloten om de schuldhulpverlening niet meer door de Kredietbank Limburg te laten uitvoeren maar de uitvoering zelf vorm te geven. De exacte wijze waarop dat zal gaan plaatsvinden staat voor een van de volgende commissievergaderingen op de agenda. Gezien de goede onderbouwing en de afwezigheid van vreemde afwijkingen, was de commissie akkoord met dit voorstel en zal het als akkoordstuk naar de gemeenteraad worden gestuurd.