Verslag raadsvergadering 27-05-2015

Op 27 mei vond de maandelijkse raadsvergadering in Kerkrade plaats. Nadat tijdens de commissievergaderingen de onderwerpen waren voorbereid, zijn een aantal onderwerpen ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn of als akkoord of als bespreekstuk geagendeerd. Om de raadsvergadering terug te kijken kunt u hier terecht.

Agendapunt 7 bestaat uit twee onderdelen waarover een besluit wordt gevraagd. Het betreft het Duurzaamheidprogramma 2015-2018 en de Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Beide richtingen versterken elkaar waarbij het eerste vooral een lokale visie betreft en het PALET een regionaal kader biedt. Op het gebied van duurzaamheid worden een aantal ambities geformuleerd waaronder een streven om als gemeente en als regio in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Deze ambitie kan als een stip op de horizon worden gezien maar is sterk afhankelijk van de omstandigheden gedurende de komende jaren. Omstandigheden waar de gemeente en regio niet altijd veel invloed op hebben. Om die reden worden de kaders t.a.v. concrete projecten ook relatief vrij gelaten om t.z.t. te kunnen bepalen wat de meest haalbare mogelijkheden zijn en nieuwe ontwikkelingen de ruimte te bieden.

Ook het Centrumplan is als onderwerp vertegenwoordigd op de agenda in de vorm van de herijking van de gebiedsexploitatie. De gebiedsexploitatie is in feite het totaal overzicht van kosten in relatie tot de beschikbare middelen die gemaakt worden bij de realisatie van het centrumplan en de omliggende openbare ruimte. Gezien de recente ontwikkelingen (overdracht van het plan van Van Pol naar VolkerWessels en Wyckerveste), gewijzigde marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande prijsbijstellingen, was een herijking noodzakelijk om alle wijzigingen bij te werken. Het tekort dat is ontstaan als gevolgd van een naar beneden bijgestelde waardering van de gronden, was een van de belangrijkste wijzigingen. Het tekort van ongeveer 4 miljoen wordt nu opgevangen middels een extra bijdrage van Provincie Limburg bij de ontwikkeling van de openbare ruimte rondom het Continium (2 miljoen) en een erfpacht constructie (30 jaar) die wordt toegepast op een deel van de gronden van het Centrumplan. Dit compenseert het overgebleven tekort ruimschoots. Bij een tussentijdse overdracht van de eigendommen zullen de resterende gelden als geheel in een keer worden overgemaakt. CDA Kerkrade had t.a.v. deze herijking nog een grote hoeveelheid vragen die gesteld zijn tijdens de commissievergadering (wilt u deze vergadering zien klik dan hier). Uiteindelijk waren deze voor voldoende beantwoord en is ook de CDA fractie akkoord gegaan met deze herijking.

De SP fractie Kerkrade had als agendapunt 9 een initiatiefvoorstel staan om de financiële verordening van de gemeente Kerkrade te wijzigen. De voorgestelde wijziging was bedoeld om een extra melding- en besluitvormingplicht van het college aan de raad te bewerkstelligen voor specifiek uitgewerkte situaties. Volgens de CDA fractie was deze wijziging niet noodzakelijk en zou het de uitvoerende taken van het college onnodig belemmeren. Net als een merendeel van de gemeenteraad heeft de CDA fractie dan ook tegengestemd waardoor het voorstel niet is aangenomen.

Het agendapunt Integrale Huisvestingsstrategie Primair en Speciaal onderwijs, is separaat beschreven en kunt u hier terugvinden.