Verslag raadsvergadering 29 juni 2016

De raadsvergadering van de maand juni vormde niet alleen het einde van alweer een bestuursjaar maar was ook het sluitstuk van een heftige periode in de Kerkraadse politiek. Nadat enkele weken geleden het nieuws bekend werd dat mijn collega en fractiegenoot Mark Meijer door de politie was vastgehouden i.v.m. diefstal op Pinkpop, hebben zich in de daaropvolgende dagen en weken een hele hoop ontwikkelingen zich voorgedaan. Zowel de gebeurtenis zelf als de daaropvolgende ontwikkelingen, zijn uitgebreid aan bod gekomen in de vele mediaberichten die hierover zijn verschenen. In de vele reacties en opmerkingen die ik hierover heb mogen vernemen, is ook de integriteit van de politiek in het algemeen en van het CDA in het bijzonder een duidelijk aanwezige factor geweest. Ik hoop dat daar waar het vertrouwen in ons geschaad is, dat u ons de kans geeft dit vertrouwen te herstellen.

Mark heeft n.a.v. de gebeurtenissen besloten om hier consequenties aan te verbinden en heeft aan het begin van de raadsvergadering een verklaring afgelegd en zijn raadslidmaatschap neergelegd.

Het vervolg van de agenda stond vrijwel geheel in het teken van de voorjaarsnota. Het document waarmee de lopende begroting wordt bijgesteld en een herijkte meerjarenraming wordt gegeven. Ook is dit vaak een moment waarop nieuwe voorstellen worden gepresenteerd en budgetten worden gereserveerd. Zo ook dit jaar, waarbij het college verschillende keuzes heeft gemaakt in de besteding van aanwezige reserves. Voor een zo volledig mogelijk beeld verwijs ik u graag naar de voorjaarsnota op www.kerkrade.nl. De reactie van het CDA kunt u hieronder integraal terugvinden. Als CDA fractie hebben wij de voorjaarsnota niet goedgekeurd. Helaas betekende dit ook dat we tegen het ingediende amendement omtrent de kansenwinkels in het centrum van Kerkrade hebben moeten stemmen. Een voorstel dat inhoudelijk ons goedkeuring krijgt.

‘Voorzitter,

Nadat afgelopen jaren door het College geen duidelijke beleidskeuzes zijn gemaakt, kunnen wij als CDA niet anders constateren dan dat dit in deze Voorjaarsnota opnieuw het geval is. De voorjaarsnota is beleidsarm en is in zijn aard onsamenhangend. Wij denken dat het juist nu van groot belang is dat er door het College verantwoorde keuzes worden gemaakt, dit gezien de financiële situatie, die dreigende tekorten laat zien, En met een aantal grote risicodossiers aan de horizon geeft dit geen goed gevoel. Financiële ombuigingen zijn nu meer dan noodzakelijk en het voortdurend aantasten van de financiële reserves vinden wij als CDA niet verantwoord. 

Het College blijft erbij, net als de voorafgaande jaren, dat het ook nu geen onomkeerbare besluiten wil nemen. De financiële risico’s worden niet gekwantificeerd, de algemene reserve is teruggebracht tot het minimum dat de provincie van Kerkrade eist en te voorzien is dat vanaf 2018 de tekorten in werkelijkheid hoger zullen zijn. Dit getuigt niet van daadkracht en toekomstgericht werken en denken. Het moge duidelijk zijn dat wij dit betreuren. Het CDA staat voor een goed rentmeesterschap en dat betekent dat we een gezonde financiële situatie voor onze gemeente nastreven, niet alleen nu, maar juist en vooral ook in de nabije toekomst. Dit betekent dat er nu keuzes gemaakt moeten worden en wellicht impopulaire maatregelen genomen moeten worden, zoals bezuinigingen. 

Helaas meneer de Voorzitter; hieraan waagt dit College zich niet. Een gedegen financieel beleid heeft in de ogen van CDA Kerkrade dan ook hoogste prioriteit waarbij het continu monitoren van risico’s uiterst gewenst is. Het afdekken van incidentele risico’s uit de reserves is geen goede zaak en er dienen structurele dekkingsmiddelen te komen. Graag zien wij daarom als CDA dat de risico’s op een separate bijlage worden opgesomd en per risico indicatief een bedrag erbij wordt genoemd op basis van een worst-case en een best-case scenario. Alleen zo kunnen we een goede indruk krijgen wat ons in de toekomst te wachten staat. 

Als CDA beoordelen wij alle voorstellen van dit College op een positief-kritische manier, waarbij niet het partijbelang voorop staat maar het belang van Kerkrade. We betreuren het wel dat er te weinig gelegenheid is tot het voeren van een inhoudelijke discussie met de coalitiepartijen over de diverse dossiers, immers de Collegevoorstellen worden vaak zonder of met weinig discussie goedgekeurd. 

Voorzitter, nu het stof van de decentralisatie begint neer te dwarrelen en we een jaar lang onderweg zijn geweest met onze nieuwe verantwoordelijkheden en we inzicht hebben gekregen in het werk, de betekenis voor onze burgers en de kosten die ermee gepaard gaan, is de tijd aangebroken om de omslag te creëren die van ons wordt verwacht. Hier is door het College goed werk verricht. 

Als CDA-fractie hebben wij meermaals gepleit voor meer actie op het vlak van de transformatie. Wij willen anders werken en burgers betrekken en verantwoordelijkheden teruggeven. Onze inwoners hebben de regie over hun eigen leven en verdienen een overheid die dat faciliteert. Hoewel er in de afgelopen tijd zeker enkele initiatieven door het College zijn ondernomen, kan dit in de ogen van het CDA nog actiever, met meer focus en vanuit een integrale aanpak. Het CDA wil hier graag over meepraten en ook concrete voorstellen aandragen. Wij stellen dan ook voor om samen met onze collega’s deze transformatie nu echt te gaan voorzien van handen en voeten met daarbij in eerste instantie het accent op de ouderen in onze samenleving, mensen die aan het einde van hun carrière staan of reeds gepensioneerd zijn. Wij willen graag samen met de raad en het College werken aan een integraal actieplan waarin de behoeften van deze voor Kerkrade aanzienlijke doelgroep inzichtelijk wordt gemaakt. De komende maanden komen wij met voorstellen op dit gebied en het CDA ziet er naar uit om dit samen met de collega’s van de andere partijen in de raad op te pakken. 

Het toerisme in Kerkrade heeft een flinke boost gekregen door de openstelling van C-City, de GaiaZoo en de Roda Boulevard met al zijn Leisure-faciliteiten. Dit alles levert meer werkgelegenheid en draagt bij aan een vernieuwd Kerkrade, een Kerkrade waar men goed kan leven, wonen, werken en recreëren. Het CDA ondersteunt de verdere intensivering van een toeristisch beleid voor onze stad. 

De situatie rondom Roda JC, meneer de voorzitter, en daarmee ons belang in de stadion NV is gelukkig verbeterd, mede door een financiële injectie in de vorm van een aandelenovername. Het verbaast ons dan ook, dat ondanks het feit dat de huurinkomsten voor het Stadion rechtstreek voldaan worden uit de mediagelden zonder tussenkomst van Roda JC, het Stadion toch nog in de risicoparagraaf is opgenomen. Wij vragen hier een nadere toelichting van het College.

Mede op verzoek van CDA Kerkrade is de Campus weer op de agenda gezet. We hebben nog een weg te gaan in dit dossier maar wij als CDA zijn verheugd te mogen constateren dat door het College naar een structurele oplossing wordt gezocht. 

De ontwikkeling van de Anstelvallei is begonnen. CDA Kerkrade is blij dat de suggestie van IVN Kerkrade om een verbindingsweg tussen de beide hoeves te realiseren, is overgenomen en daarmee de toename van de verkeersdruk voor het gebied enigszins wordt beperkt. Als CDA ondersteunen wij ook van harte het feit dat door het College duurzaamheid stevig is neergezet als een vast en belangrijk onderdeel in alle ontwikkelingen die in onze stad plaatsvinden. 

Wat betreft het Centrumplan, meneer de Voorzitter, vinden wij het jammer dat de reguliere behandeling over de stand van zaken hiervan in commissieverband is verworden tot een terugkerend ritueel zonder verdere goede inhoudelijke discussiemogelijkheid, die zou kunnen leiden tot het maken van keuzes. Dit zou ons inziens gezien het grote belang van dit plan, een betere behandeling verdienen. 

Voorzitter, ik sluit af.

De boodschap is helder. Als gemeente zitten we nog steeds in een moeilijke periode. Dat mag ons echter niet weerhouden om er flink tegenaan te gaan immers ook in Kerkrade reiken de bomen niet meer tot in de hemel. We hebben als taak verantwoord met onze financiën om te gaan en niet toekomstige generaties met nog meer problemen op te zadelen. Niet meer vooruitschuiven, maar nu keuzes te durven maken.

CDA Kerkrade wil kritisch naar de investeringsambities blijven kijken waarbij we de voorkeur geven aan een positieve en bij voorkeur gezamenlijke benadering. Denken in kansen, rekening houden met bedreigingen en een probleem benaderen als een uitdaging, dát is uitgangspunt voor CDA Kerkrade. 

Het CDA wil ondanks een aantal kritische noten ook een compliment maken richting College. Veel activiteiten worden opgepakt om onze stad goed op de kaart te zetten. Dit is goed voor de toekomst van Kerkrade en geeft de stad duidelijk nieuwe impulsen

De Voorjaarsnota die u ons heeft voorgelegd met veel niet in kaart gebrachte risico’s, met name op financieel gebied, nemen wij voor kennisgeving aan en daarbij spreken wij de hoop uit dat het College in de komende begroting voor 2017 met concrete ombuigingsmaatregelen komt met het oog op de toekomstige financiële situatie van de gemeente Kerkrade.’