Voorstellen omtrent de voedselbank, inbreng tijdens de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2015 vond de behandeling plaats van de voorstellen omtrent een bijdrage aan de voedselbank. Voorstellen omdat zowel de partijen GroenLinks, SP en Ons Kerkrade als ook de coalitie partijen: BurgerBelangen, VVD, LA, PvdA en OP een voorstel hadden ingediend. Hieronder kunt u lezen waarom het CDA geen mede indiener is geweest van een van de voorstellen en wat het uiteindelijk standpunt in deze is geweest. Ook kunt u hier de inbreng tijdens de vergadering terugkijken.

Voorzitter,

Dan het voorliggende initiatiefvoorstel. Of moet ik zeggen voorstellen? Zoals al tijdens de commissievergadering aangegeven, vindt de CDA fractie de gang van zaken omtrent dit dossier niet passen in een cultuur van samenwerking. Elkaar de vliegen afvangen lijkt het wel en dat terwijl nog niet zo heel lang geleden, tijdens de begrotingsbehandeling in oktober en nog recenter in andere gremia, is gesproken over de samenwerking in de gemeenteraad. Een hand reiken en elkaar iets gunnen waren de mooie woorden die daarbij uitgesproken werden. In dit dossier lijkt hier echter maar weinig van terecht te komen. Eerst een voorstel van 3 oppositiepartijen waar nauwelijks een reactie op volgt en vervolgens een tweede voorstel van de coalitie dat grotendeels al uitgevoerd is door het College en dat procedureel niet helemaal juist behandeld is. Dit moet anders voorzitter! De CDA fractie is er van overtuigd, onze collega’s in de raad kennende, dat dit ook ander kan. Graag dragen wij ons steentje bij aan de verbetering van deze cultuur waarin samenwerken centraal staat.

Voorzitter,

Als het dan gaat om de inhoud van de voorstellen en het standpunt van de CDA fractie, dan wil ik daar het volgende over kwijt. Het aanwezig zijn van een voedselbank in onze gemeente is zowel een groot goed als ook een litteken op het gezicht van onze stad. Een groot goed omdat het aantoont dat er een diepe betrokkenheid in onze samenleving is voor elkaar. Klaarstaan voor mensen die het moeilijk hebben, bekenden of onbekenden, toont een verdergaand bewustzijn aan van de rol die een individu en het bedrijfsleven heeft t.o.v. zijn of haar omgeving. Een bewustzijn dat gekoesterd moet worden, en gezien de nieuwe taken van de gemeente, ook verder verspreid moet worden.

Het is echter ook een litteken op het gezicht van onze stad omdat het treurig is dat een dergelijke organisatie nodig is om te voorzien in de ontstane behoefte.

Voorzitter,

In onze gemeente is de voedselbank echter niet de enige organisatie die zich dit bewustzijn eigen is. Vele vrijwilligers in tal van organisaties zetten zich in voor de medemens. Belangeloos vervullen ook zij taken die noodzakelijk zijn voor het dagelijks leven van een deel van onze burgers. Sterker nog voorzitter, met de hele transformatie in het sociale domein, zal er steeds meer verantwoordelijkheid komen te liggen in de samenleving en zullen steeds meer mensen zich dit bewustzijn eigen moeten maken. Een goede ontwikkeling in de ogen van een dankbare CDA fractie. Echter ook het punt waar voor mijn fractie de schoen enigszins begint te wringen t.a.v. deze voorstellen.

Voorzitter,

“Gelijke monniken, gelijke kappen” klinkt een bekend Nederlands gezegde. Een gezegde dat een fundament van onze democratische rechtstaat illustreert, een gezegde dat de basis ormt voor behoorlijk bestuur en een gezegde dat volgens de CDA fractie ook van toepassing is op de voorliggende voorstellen. Een waarderingsbijdrage aan één organisatie geven betekent dan ook een waarderingsbijdrage aan alle soortgelijke organisaties geven. Echter een waarderingsbijdrage aan al deze organisaties geven is een enorme kostbare aangelegenheid, zelfs als de kleinere bedragen uit de voorstellen worden gehanteerd. Een kostbare aangelegenheid te midden van krimpende budgetten voor het minimabeleid en KASSA en een stevige bezuinigingsopgave voor de gemeente. In de ogen van de CDA fractie zijn dit daarom geen reële opties. Hoewel het zeer begrijpelijk is om, gezien de uitdagingen waar de voedselbank mee kampt, deze bijdrage toe te zeggen, moet er ook gewaakt worden voor onbedoelde willekeur en daarmee de ondermijning van behoorlijk bestuur en niet te vergeten de financiële situatie waarin de gemeente verkeerd.

Kan de gemeente dan helemaal niets betekenen voor de voedselbank? Nee voorzitter, de CDA fractie ziet wel mogelijkheden voor een meer faciliterende rol voor de gemeente. Niet met middelen maar door contacten te leggen en verbindingen te maken waardoor samenwerking versoepelt en mogelijke nieuwe inkomstenbronnen aangeboord kunnen worden door deze belangrijke organisaties.

Voorzitter,

De CDA fractie draagt de voedselbank, en alle andere organisaties die zich op deze wijze inzetten, een warm hart toe en is ook verheugd om te zien hoe vele inwoners van Kerkrade, ook afgelopen jaar weer bijgesprongen zijn en ondersteuning hebben geboden. We willen hier duidelijk stellen dat het ontbreken van de steun van de CDA fractie voor beide voorliggende voorstellen, absoluut geen diskwalificatie van de voedselbank of de inzet van de daarbij actief zijnde vrijwilligers is. Het is een andere beoordeling van gelijkheid en de financiële situatie van de gemeente.

Voorzitter,

Tot zover de eerste termijn.”